Søassurancen Danmark
Skolegade 1, 5960  Marstal
tel. 62 53 10 72
mail@soassurancen.dk

Kontaktpersoner:

Jeanette Londin Lund

Tel. direkte 63 55 55 52

jll@soassurancen.dk

 

Peter Lund

Tel. direkte: 63 55 55 53 
mob. 21 49 14 19
pl@soassurancen.dk

 

30-03-2020

Hvornår kan du slippe for lystbådsafgiften på din kaskoforsikring?

Bedst ville det være, hvis alle TS fartøjer kunne slippe for at betale lystbådsafgift! Der er vi desværre ikke endnu, men Søassurancen arbejder sammen med andre forsikringsselskaber på at afskaffe den.

Hvornår man kan undgå at betale lystbådsafgift kan du blive klogere af, ved at læse denne afgørelse fra Skatterådet fra 2018.

Afgørelse fra Skatterådet (PDF)

Der er især 2 vigtige budskaber, der er relevante at fremhæve for TS fartøjer:


Erhvervsskibe med bevaringsværdighedserklæring fra SBF 
Skatterådet har taget stilling til, at der ikke skulle betales lystfartøjsforsikring af kaskoforsikring af et historisk fartøj, som var erklæret bevaringsværdigt af Skibsbevaringsfonden. Skatterådet lagde vægt på, at det omhandlende fartøj var konstrueret som et erhvervsfartøj, der ifølge erklæring fra Skibsbevaringsfonden om krav til istandsættelse og vedligeholdelse skulle bevares som sådan. Der blev endvidere lagt vægt på, at fartøjet efter det oplyste alene skulle anvendes til museumsformål af ejeren, som var en forening med vedtægtsbestemte kulturhistoriske formål, herunder bevaring og formidling. Fartøjet blev under disse omstændigheder ikke anset for et lystfartøj efter LYSTFAL § 1.


Lystbådsafgift gælder alle forsikringer, også dem, der er tegnet i udlandet
Forsikringer for lystfartøjer, som er hjemmehørende i DK, er omfattet af afgiftspligten, uanset om forsikringen er tegnet hos danske forsikringsselskaber eller hos andre end danske eller udenlandske forsikringsselskaber med en herboende repræsentant.

Kilde: Skat. Dato for offentliggørelse 31. juli 2018 08:41

 

15-12-2018

PRÆMIEFORHØJELSE PÅ TS-KOLLEKTIVE ANSVARSFOSRING

Læs mere her.....

 

14-09-2016

BRUG DIT TS MEDLEMSKAB OG FÅ SÆRLIGE FORDELE

DET STØTTER BÅDE DIN FORENING  - OG DIN PENGEPUNG!

 

DET ER TID TIL AT SKIFTE FORSIKRING!

TS har en meget fordelagtig aftale med Søassurancen. Den er primært fordelagtig for medlemmerne, men også for foreningen, der som bekendt modtager årligt 5% af den samlede TS-præmie i Søassurancen.

FLYT DIN FORSIKRING UDEN BESVÆR OG OMKOSTNINGER!

Søassurancen tilbyder dig, ved at overflytte forsikringer til aftalen, at stå for det praktiske ved overflytningen og betale de eventuelle gebyrer/omkostninger der kan være i dit nuværende selskab – såfremt du vælger at flytte din forsikring inden årets udgang! Så du kan flytte din forsikring uden besvær eller omkostninger!

FÅ EN bedre forsikring NU!

Aftalen med TS indebærer, at Søassurancen tilbyder en særdeles god dækning, til en meget fornuftig præmie. I mange tilfælde kan du enten opnå en lavere præmie end du har i dag – eller en bedre dækning til samme præmie du betaler pt.

 

SLÅ TIL NU OG BRUG TS ORDNINGEN MED SØASSURANCEN - DET ER BÅDE ET GODT TILBUD TIL DIT SKIB OG TIL DEN SEJLENDE KULTURARV.

 

KONTAKT:  SØASSURANCEN DANMARK – TEL. 62531072/62531073

                        cma@soassurancen.dk  -  cbm@soassurancen.dk

 

 

Nyt forsikrings-krav til skibe over 20 bruttoton

Skibsejere med både over 20 BT skal fra 14. april 2015 have forsikringsdækning for fjernelse af vraget. TS-skibe, som er forsikret i Søassurancen Danmark, er allerede dækket.

 

Af Nis Olsen

Den danske sølov bliver strammet fra 14. april i år på en måde, som også påvirker en hel del af TS’ medlemmer.

Fra den dato skal alle ejere af et skib på 20 bruttoton, BT, og derover nemlig kunne fremvise en forsikring eller anden garanti, som dækker i tilfælde af, at skibet bliver til vrag og skal fjernes.

Den nye regel gælder både fragtskibe, fiskefartøjer og fritidsfartøjer. Uden forsikring er det forbudt at stå til søs.

Pligten til vragfjernelse gælder for alle fartøjsejere, uanset fartøjets størrelse, men det nye krav om en forsikring gælder kun for fartøjer på 20 BT og derover.

Bestemmelsen omfatter 127 skibe, som ved udgangen af 2014 var medlemmer af TS.

TS’ bruger stadig det gamle tonnagemål bruttoregisterton, BRT, som er et rummål for skibets lastrum, hvor for eksempel mandskabsrum ikke er medregnet.

Men siden 1982 er Søfartsstyrelsen efter en international konvention gået over til at måle skibsstørrelser i bruttoton, BT, der beregnes ud fra alle lukkede rum i skibet.

TS’ samarbejdspartner udi skibsforsikringer, Søassurancen Danmark i Marstal, sender brev rundt til alle de berørte medlemsskibe.

Søassurancens direktør Peter Lund gør opmærksom på, at de TS skibe, som i forvejen er forsikret i selskabet, allerede har vragfjernelsen med i policen, fordi det har været selskabets politik i flere år.

Søassurancen og TS arbejder i øvrigt på meget snart at kunne lancere en fælles ansvarsforsikring for TS-skibe under 20 BT. Den forsikring vil også dække vragfjernelse, selv om det endnu ikke er et lovkrav.

Den nye regel om vragfjernelse er også resultatet af en international konvention, aftalt i Nairobi i 2007, som Danmark tilsluttede sig sidste år med ikrafttræden 14. april i år.

Den ændrer reguleringen af vragfjernelse i hele det danske territorialfarvand, fordi den skærper ansvaret for skibets ejer i forbindelse med fartøjer ned til 20 BT.

Det er myndighederne, der afgør, om et vrag er til fare for trafikken eller på grund af sit indhold – og derfor skal fjernes på ejerens regning. Eneste undtagelser fra ansvaret er, hvis ejeren kan bevise, at søulykken, som var årsag til vraget, skyldtes krigshandlinger eller naturkatastrofe, eller hvis den var forårsaget med vilje af tredje part.

Bekendtgørelse BEK nr 27 af 20/01/2015

 

 

29-10-2014

TS har indgået ny forsikringsaftale

  • Ny samarbejdsaftale indgået mellem Søassurancen Danmark og TS. Aftalen blev underskrevet i Maritimt Center i Svendborg fredag den 24. oktober 2015.

 

Fra 1. januar 2015 kan alle TS-medlemmer forsikre alle fartøjer under den nye aftale.

Aftalen er indgået med Søassurancen Danmark, der har hovedsæde i Marstal på Ærø – og som har rigtig mange års erfaringer med forsikring af skibe og netop vore typer skibe!

TS medlemmerne får gennem selskabets mange års erfaringer også mulighed for, udover konkurrencedygtige præmier, at få adgang til den effektive skadesbehandling som Søassurancen har og som selskabet er kendt for.

Som yderligere sikkerhed for den gode skadesbehandling indebærer aftalen at der nedsættes et TS-ankenævn med 2 repræsentanter fra TS og 2 fra Søassurancen – for at sikre alle medlemmer en direkte adgang til et ankesystem såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse i en skadesbehandling.

 

I aftalen med Søassurancen indgår alle nødvendige dækninger for vore medlemsskibe – både store og små. Aftalen indebærer også nogle præmier som er attraktive for medlemmerne – et såkaldt ”match-tilbud” ligger bag aftalen – hvilket indebærer garanti for at Søassurancen til hver en tid kan levere samme dækning som medlemmet pt. har og til minimum samme pris og vilkår. Det er Søassurancens erfaringer, idet man allerede har mange TS medlemsskibe forsikrede i selskabet, at mange af disse ved overgangen til Søassurancen fik forbedrede dækningsvilkår.

 

Herudover indgår der i aftalen mellem TS og Søassurancen, at der årligt udbetales en procentdel af den samlede præmie der er og bliver registeret på TS medlemmers forsikringer i Søassurancen som direkte støtte til vort foreningsarbejde.

 

Så tag godt imod dem – det betaler sig for dig og din forening!

Forsikringer for TS Fartøjer

Bestil Ansvarsforsikring for TS fartøjer op til 20 BRT  UDEN vragfjernelse her.

Bestil Ansvarsforsikring for TS fartøjer op til 20 BRT MED vragfjernelse her.

Få tilbud på kaskoforsikring til dit TS Fartøj

Forsikringsbetingelser

Nye TS fartøjer - se her

TS forsikringsaftalen med Søassurancen Danmark gælder først, når skibet er optaget på Fartøjslisten. Alle skibe kan indhente tilbud fra Søassurancen Danmark, men ønsker du at benytte TS ordningen, beder vi dig om at afvente svar fra Fartøjsoptagelsesudvalget inden anmodning om forsikring afsendes og betales.

 

Samarbejdsaftale Søassurancen Danmark og TS

Samarbejdsaftale

 

Ankenævn

TS bestyrelsen har udpeget Fartøjsoptagelsesudvalget til at varetage opgaven i ankenævnet.

Kontakt:

Karsten Heide

20 42 90 5820 42 90 58

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk