Formål

Træskibs Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

 

Mangfoldigheden

Der er Joller, Jagter og Galeaser.
Der er Sletskonnerter, Barkentiner og Fuldriggere.

 

Træskibs Sammenslutningens love

 

Lovene er senest revideret på generalforsamlingen i HELSINGØR  
den 20. maj  2018.

(PDF udgave med underskrift af dirigent)

 

§ 1 Navn

Sammenslutningens navn er “Træskibs Sammenslutningen – Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer i Danmark”.

 

§ 2 Formål

Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

Sammenslutningen skal være et forum for gensidig vejledning og støtte i alle forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer.

Sammenslutningens fartøjer bør følge Søfartsstyrelsens krav.

Alle ombygninger skal foretages under videst mulig hensyntagen til håndværksmæssig kvalitet og fartøjets oprindelige udseende.

Sammenslutningen søger samarbejde med foreninger med nærbeslægtede formål. I den sammenhæng har TS medvirket ved udarbejdelsen af et fælles europæisk charter for fartøjsbevaring - Barcelona Charteret, 2002 - der redegør for filosofi og retningslinjer for det kulturelle fartøjsbevaringsarbejde for sejlende skibe. TS har tiltrådt charteret, der udgør et selvstændigt bilag til denne paragraf.

 

§ 3 Bemyndigelse

TS repræsenterer træskibenes sag overfor offentlige myndigheder og andre institutioner. Lokale træskibsforeninger/TS-afdelinger kan dog bemyndiges til at repræsentere Sammenslutningen vedrørende lokale spørgsmål.

 

§ 4 Medlemskab

 

Aktive medlemmer:

Alle interesserede, der vil støtte foreningens arbejde, kan optages i Træskibs Sammenslutningen som aktive medlemmer.

Det gælder såvel enkeltpersoner, som maritimt relaterede foreninger, samt andre foreninger, institutioner, virksomheder o. lign., der alle ved et aktivt medlemskab opnår én stemme på foreningens generalforsamling.

Aktive medlemmer opnår ret til alle foreningens ydelser og kan vælges til tillidsposter i foreningen (bestyrelse, udvalg, lokalfolk, eksterne repræsentationer o. lign.)

 

Passive medlemmer:

Alle interesserede, der ønsker at støtte op om foreningens arbejde uden at have stemmeret og med begrænsning i retten til foreningens ydelser, kan blive passive medlemmer. Passive medlemmer betaler et reduceret kontingent og opnår herved ret til at deltage i foreningens medlemsmøder og arrangementer.

 

Medlemskontingenterfor alle grupper fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud i januar kvartal.

Generalforsamlingen kan godkende æresmedlemmer.

Eksklusion af et medlem skal varsles skriftligt af bestyrelsen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og vedtages på denne af et flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§ 5 Fartøjsoptagelse

Aktive medlemmer kan få deres fartøjer optaget i fartøjsregisteret – med ret til at føre foreningens stander – under følgende forudsætninger:

1. at der er tale om et ældre brugsfartøj eller en materialeægte kopibygning.

2. at eventuelt tilføjede over-/dæksbygninger eller ombygninger ikke har et omfang, så de ødelægger helhedsindtrykket og umuliggør identificeringen af fartøjets oprindelige brug.

3. at rigningen er i overensstemmelse med skibstypen, hvis fartøjet er sejlførende.

4. at ejeren (fartøjsrepræsentanten) udfylder foreningens fartøjsoplysningsskema, samt erklærer sig enig i Træskibs Sammenslutningens målsætning som formuleret i § 2.

5. at fartøjet til enhver tid er ansvarsforsikret samt at det opfylder direktivet om vragfjernelses-forsikring.

Der betales et fartøjskontingent, afhængig af fartøjets tonnage. Fartøjskontingentet fastsættes på generalforsamlingen og opkræves forud i januar kvartal.

 

 

§ 6 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i forbindelse med pinseregatta.

Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer senest 1 måned før.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen ved offentliggørelse på hjemmesiden.

Kun fremmødte aktive medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 8:

a. formand/kasserer

b. bestyrelsesmedlemmer

c. bestyrelsessuppleanter

7. Valg af 1 revisorog 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

§ 7 Regnskab

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, som skal være valgt blandt medlemmer uden for bestyrelsen.

Regnskabet skal forelægges på den årlige ordinære generalforsamling.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet offentliggøres ved udsendelse til medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

§7a Hæftelse

Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§ 8 Bestyrelse

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 7 og højest 11 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Formanden og 2-4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.

Kasserer og 3-5 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.

Herudover vælges 1-2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.

Formandsposten og mindst 3 af de øvrige bestyrelsesposter skal besættes med fartøjsrepræsentanter.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§8a Tegningsregler

Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter foreningen i alle forhold udadtil.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer, der er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, efter retningslinjer udarbejdet og godkendt af bestyrelsen.

 

Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte medlemmer og/eller ansatte, dog således at der altid tegnes 2 i forening.

 

 

§ 9 Lokalfolk og udvalg

Bestyrelsen opdeler efter behov landet i lokalområder og udpeger i samarbejde med lokale medlemmer lokalfolk til at repræsentere TS i disse lokalområder.

Efter behov kan bestyrelsen nedsætte udvalg med bestemte arbejdsområder.

Medlemmer af disse udvalg, samt lokalfolk tilsendes referater fra bestyrelsens møder.

Bestyrelsen afholder mindst én gang om året et fællesmøde et centralt sted i landet for lokalfolk, udvalgsmedlemmer, bestyrelse o.a.

 

 

 

 

Træskibs Sammenslutningen - Sekretariatet Holbækvej 8, 1. tv., 4000 Roskilde - CVR 30869125 - Tlf. 70 23 40 49 - Email: sek@ts-skib.dk    Handelsbetingelser  
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk