Det sker i 2021

     

2021  Aktivitetskalender - klik her

Er du bekendt med et arrangement som ikke er med skriv da gerne til sek@ts-skib.dk 

Nye maritime bøger


31-10-2017

TS KULTURPOLITISK PROGRAM

 

14-02-2012

Så er den her - Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller

Smakkejoller – sjægte - oselvere – hækjoller og travaljer vil vedligeholdes – SKAL vedligeholdes.

Se det som en fornøjelse! Prøv det! Læs om det! TS kan det!

Ulf Brammer har skrevet det.

Håndbogens seneste version er fra 04-02-2012 og kan downloades (pdf) her

 

NYHEDER

*****************

Nu mødes vi snart igen

Efterårets medlemsmøder nærmer sig

Følg med her: TS Lokalområder (ts-skib.dk) og meld dig til det område du ønsker at deltage i.

 


 

 

Pressemeddelelse 01/03-2021


Kendt Svendborg Skonnert handlet for første gang i 53 år. Lokalt par vil fortsat byde gæster velkommen om bord og hermed sikre at den 115 år gamle perle forbliver på danske hænder, med hjem havn i Svendborg. Skonnerten Aron, der er kendt fra flere film og ikke mindst fra DR’s populære musik program fra sidste sommer, ”Sommertogtet”, er netop sikret sin fortsatte drift i de Danske farvande. Nuværende skipper af Aron, Gorm Bødker og skibsfører Helene Moodie overtager pr.1/3-2021 Skonnerten Aron. De ser frem til fortsat at byde gæster velkommen om bord til kortere eller længere togter, hvor der tilbydes en aktiv ferie med masser af sejlads og god mad. Parret der begge har livslang erfaring fra det traditionelle sejlskibsmiljø, og kommerciel skibsfart i Danmark og udlandet, tager nu fat på et nyt kapitel og ser frem til det arbejde og den livsstil det er at drive og vedligeholde et skib som Aron. Finansieringen af projektet er hjulpet godt på vej af midler fra LAG SØM. De har valgt at støtte købet af Aron da dette vil styrke den grønne turisme og job i lokal området. Gorm og Helene arbejder mod at kunne tilbyde en bæredygtig ferie form med øget fokus på samarbejder med lokale og/eller økologiske producenter.
Gorm og Helene understreger at bevarelsen af den sejlende kulturarv, som Arons historieske ydre repræsenterer, er en vigtig del af hvorfor netop Aron blev valgt som platform for parrets virksomhed.
Skibets løbende vedligehold vil fortsat ske i samarbejde med Ring Andersens Skibsværft i Svendborg

 

 

TS nyhedsbrev fra Bestyrelsen, december 2020

Farvel 2020 - lys forude

Vi starter med gode nyheder! Fra et foreningsperspektiv er der ikke meget, vi kommer til at savne ved 2020, som mest af alt har budt på en endeløs række af aflysninger og udsættelser. Men året slutter med en finanslov, vedtaget af regeringen, Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet, som set fra et skibsdæk giver anledning til glæde og fornyet håb for de kommende år.

Det drejer sig først og fremmest om en flot bevilling til Skibsbevaringsfonden på 3,5 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. Og det er altså midler som kommer oven i fondens grundbevilling fra udlodningsmidler på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Mange gode kræfter har arbejdet for dette resultat, og i TS ser vi frem til at bidrage med både gode idéer og tusindvis af arbejdstimer, når midlerne skal omsættes til konkrete projekter.

På samme finanslov fik Georg Stage ekstra 3 mio. kr. så skoleskibet kan gennemføre to togter i 2021. Det er også flot og fuldstændig fortjent. Samtidig har man lyst til at sige, at det manglede bare, når der både er ansøgere, efterspørgsel og entydigt gode resultater med eleverne, som gennemfører uddannelsen ombord. Vi mener, at dobbelttogtet bør gøres til en permanent ordning, som ikke behøver forhandles år efter år.

Overstyrmand Helle Barner Jespersen fra samme skoleskib blev i starten af december tildelt Ridderkorset for et livsværk i Georg Stages tjeneste. Helle er om nogen kulturbærer for det bedste vores skibe står for, og hun har gjort en afgørende forskel for et ocean af elever gennem hele sit arbejdsliv. Kæmpe tillykke!

TS generalforsamling, kolofonmøde og nationalt medlemsmøde

Som I ved, har vi som konsekvens af den stadig skiftende COVID-19 situation været nødt til to gange i år at udsætte TS generalforsamling. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, ikke mindst fordi der efterhånden er mange tiltag, som vi gerne vil præsentere. Efterårets medlemsmøder har desuden vist, at der også er medlemmer, som gerne vil stille spørgsmål til de beslutninger, vi har truffet.

Vi vil i dette nyhedsbrev forsøge at besvare nogle af disse spørgsmål. I finder også status på TS bladet, nyt fra fartøjsoptagelsesudvalget, nye Facebook tiltag samt - i bilaget - regnskabet for 2019 og forslag fra vores udskudte generalforsamling.

Forslaget om en arbejdsgruppe omkring TS organisering, stillet af medlemmer i Lokalområde Midtjylland, havde vi i bestyrelsen en idé om at gøre til tema for det kolofonmøde, som skulle have været den 16.-17. januar 2021 i Svendborg. Men også kolofonmødet har vi været nødt til at aflyse som konsekvens af det forlængede forsamlingsforbud, og vi må altså vente til generalforsamlingen med denne debat.

I bestyrelsen følger vi selvfølgelig udviklingen omkring COVID-19 tæt. Vi har besluttet at aflyse det nationale medlemsmøde (2021), der plejer at ligge den første weekend i marts. Vi kan ikke påtage os at planlægge et nationalt medlemsmøde med flere end 50 deltagere og forskellige aktiviteter, overnatning mv., som situationen er pt.

Til gengæld vil vi gøre et sidste forsøg på at afholde generalforsamling lørdag d. 6. marts 2021 i Aarhus, hvis restriktioner og smittetryk tillader det. Generalforsamlingen kan – modsat medlemsmødet - afholdes som et siddende arrangement, men vi er forsat nødt til at tage hensyn, både til de overordnede retningslinjer og til den konkrete sammensætning af deltagerne. Derfor må vi løbende tage bestik af situationen, og der er selvsagt risiko for, at vi må aflyse endegyldigt og vente til Pinsen 2021.

Omstrukturering af TS sekretariat
Som diskuteret ved flere medlemsmøder og nævnt i tidligere nyhedsbrev er der en forandringsproces i gang i TS. Vi har i bestyrelsen truffet en beslutning om at nedlægge forretningsførerstillingen og dermed en opsigelse af forretningsføreren, som gennem flere år, har været en væsentlig drivkraft i TS.

I 2020 var der med en bevilling fra Holbæk Kommune og flere andre mindre bidrag lagt op til, at TS store UNESCO projekt skulle fylde endnu mere og faktisk være det ene store projekt for forretningsføreren. Samtidig var der i kraft af den eksterne finansiering mulighed for at hente ny arbejdskraft ind til at varetage andre opgaver og evt. professionel ledelse af øvrige projekter.

Sidst på foråret skrev forretningsførerens et oplæg, som bestyrelsen tolkede som et ønske om en ny struktur på UNESCO projektet, hvor projektet forankres på tværs af flere organisationer i Norden, og hvor forretningsføreren som projektleder sammensætter og står til ansvar for en styregruppe på tværs af disse, og altså ikke kun TS bestyrelse. Oplægget blev behandlet på et bestyrelsesmøde i juni, hvor bestyrelsen blev enig om at forfølge ideen om, at forretningsføreren indtræder som projektleder for UNESCO projektet – ikke mindst med henblik på at kunne engagere nye kræfter i forbindelse med TS øvrige projekter.

I juli afholdt formandsgruppen og forretningsføreren derfor et møde, hvor det blev diskuteret, hvordan en sådan ny struktur kunne løse de udfordringer, forretningsførerstillingen favnede. Det blev gjort klart, at bestyrelsen betragtede denne tilgang som den konstruktive vej frem for samarbejdet, og det blev aftalt, at forretningsføreren skulle producere et konkret oplæg med plan for økonomi, organisering, tidsplan og struktur for UNESCO projektet.

Til bestyrelsesmødet i september behandlede bestyrelsen oplægget, men heri gav forretningsføreren udtryk for, at hun alligevel ikke ønskede at påtage sig rollen som projektleder, og at TS ikke kan stå i spidsen for UNESCO projektet. Bestyrelsen var imidlertid enig om, at den eksisterende struktur ikke kunne fortsætte, og at der er brug for en organisering, som giver plads til bedre projektstyring og en anden slags samarbejde mellem ansatte og frivillige. Der var også et væsentligt økonomisk argument.

Udfordringen består bl.a. i, at TS har brugt næsten alle tilgængelige midler til én stilling, som derfor skal rumme alle de forskellige kompetencer, som kræves til de mangeartede ambitioner. Vi har ikke ressourcer til at hente andre kompetencer ind i nævneværdigt omfang, og forretningsførerstillingen ender med at blive uoverkommelig. Læg dertil, at foreningens indtægtsgrundlag i 2020 - og måske også i 2021 - som følge af det aflyste pinsestævne er usikkert.

Diskussionen endte med en afstemning om nedlæggelse af forretningsførerstillingen og deraf følgende opsigelse. Ni ud af ti bestyrelsesmedlemmer stemte for.

Forretningsføreren blev orienteret om beslutningen på et møde med formandsgruppen mandag d. 21. september. Der er i november indgået en fratrædelsesaftale, og sagen er afsluttet i mindelighed. Forretningsføreren har gennemført en overdragelsesforretning og er nu fritstillet.

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at vi grundlæggende har været meget taknemmelige for forretningsførerens store engagement i TS, og at vi er ærgerlige over ikke at skulle forsætte samarbejdet i regi af UNESCO projektet. Vi kigger fremad, og bestyrelsen udarbejder nu en plan for, hvordan vi bedst og mest effektivt strukturerer det frivillige og professionelle arbejde i foreningen, så vi kan få fremdrift i alle de mange projekter og tiltag, vi er i gang med og drømmer om.

TS-bladet søger nye skribenter
Som omtalt i et tidligere nyhedsbrev valgte daværende redaktør af TS-bladet at trække sig i sommer. Der har efterfølgende været en debat – især på Facebook – og det er ved flere lejligheder blevet mere end antydet, at bestyrelsen skulle ønske at underlægge TS-bladet censur. Vi vil gerne igen slå fast, at bestyrelsen aldrig har udøvet censur og heller ikke har nogen intention om nogensinde at censurere TS-bladets indhold.

TS-bladet er et medlemsblad, og det er bestyrelsens ønske, at foreningen har et levende og vedkommende blad, som også rummer plads til debat. Bestyrelsen ønsker desuden fortsat at kommunikere mere eller mindre poetiske indlæg, intentioner, holdninger og relevant information til medlemmerne via side 2. Bestyrelsen er – som de fleste medlemmer – meget glade for TS-bladet, og vi er taknemlige for det store arbejde, der er lagt – og fortsat lægges - i bladet gennem flere år.

Den nye redaktion har begået nærværende Årbog 2020, og det er gået godt. Samtidig er der altid brug for gode kræfter i redaktionen, og hvis nogen kender nogen som kunne være interesseret i at bidrage til TS-bladet i fremtiden – enten som fast medlem af redaktionen eller bare som ”freelance” skribent eller fotograf - så er man meget velkommen til at prikke på skulderen eller evt. kontakte redaktionen direkte på redaktion@ts-skib.dk

Medlemstilbud: abonnement på ”Klassisk Træbåd” 

Ligesom TS har også Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer, DFÆL, et rigtig godt medlemsblad ”Klassisk Træbåd”. Fra 2021 kan vi nu i samarbejde med DFÆL tilbyde alle medlemmer af begge foreninger abonnement på både TS-bladet og Klassisk Træbåd til medlemspris.

Hvis man ønsker også at modtage ”Klassisk Træbåd”, skal man som TS medlem logge ind på www.ts-skib.dk/dfael-medlemsblad/ og bestille DFÆLs blad. Det koster 200 kroner om året, som man betaler direkte på TS medlemsside ved tilmelding. Tilsvarende har DFÆLs medlemmer mulighed for at abonnere på TS bladet.

Vi ser frem til endnu mere samarbejde vores to foreninger imellem.

Revision af optagelsesudvalgets ”vejledning og fortolkning”

På baggrund af fartøjsoptagelsesudvalgets arbejde med optagelsesansøgninger gennem længere tid, har udvalget foreslået bestyrelsen en revision af optagelsesudvalgets ”vejledning og fortolkning af TS fartøjsoptagelseskriterier”. Revisionen vedrører ikke foreningens optagelsesregler og er altså ikke en ændring af foreningens vedtægter, men udelukkende måden hvorpå disse fortolkes, når ansøgninger behandles. Revisionens hovedsigte er at gøre optagelsespraksissen mere rummelig - at kunne optage lidt flere fartøjer og dermed lidt flere engagerede entusiaster.

Den første ændring handler om fartøjer i dansk ejerskab, som er udenlandsk byggede, og som har sejlet som erhvervsfartøj. Den hidtidige begrænsning - at erhvervssejladsen skal være foregået i danske eller nært liggende farvande - fjernes. Det vedrører også danskejede kopier af udenlandsk byggede erhvervsfartøjer.

Den anden ændring vedrører kopibygninger, hvor det ofte kan diskuteres, hvor meget en kopi må afvige fra den skibstype, den er en kopi af. Udvalget ønsker her at indføre, at en kopibygning skal være inspireret af eller have tydelige fællestræk med erhvervsfartøjer, men uden at behøve at være en tro kopi af et konkret historisk fartøj.

Vi er i bestyrelsen positive over for disse forslag, der kan få betydning for en række spændende skibe – og engagerede entusiaster - som i øvrigt lever op til vores optagelseskriterier, som vil berige sammenslutningen, og som vi gerne vil kunne byde velkommen i TS.

Sociale medier og medlemsforum

Vi ønsker at TS bliver mere synlig på de sociale medier. Derfor har vi i bestyrelsen – med hjælp fra et kyndigt medlem - netop oprettet en Facebook side med tilknyttet Instagram konto. Facebooksiden tænkes både som showroom for vores medlemsfartøjer og aktiviteter, men også som et værktøj hvor vi fremadrettet kan offentliggøre og målrette budskaber også til folk uden for TS.

Vi søger en Redaktør til vores nye Facebook side, så hvis du er ferm til sociale medier og har lyst til at være redaktør eller bare hjælpe til som administrator, så send gerne en mail til Lis på sek@ts-skib.dk .

Facebook siden kommer til at køre sideløbende med vores nuværende gruppe, som der ikke laves om på.

Til gengæld har vi efter ønske fra flere medlemmer også oprettet en lukket Facebook gruppe der hedder ”TS medlemsforum”. Gruppen er kun for medlemmer af TS og er tiltænkt som et lukket forum for medlemmerne til diskussion og debat.

Når vi er helt klar med gruppe og side, vil vi annoncere dem i vores nuværende Facebook gruppe. Vi håber, at I tager vel imod og deler vidt og bredt.

Rigtig god jul og godt nytår – for pokker J

TS bestyrelse, december 2020

 

TS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen, 26. oktober 2020

TS Generalforsamling 2020 udsættes

I forlængelse af regeringens pressemøde i fredags den 23. oktober og det aktuelle smittetryk i Danmark har vi i bestyrelsen søndag – på et langt bestyrelsesmøde på Lillebæltværftet i Middelfart – besluttet endnu en gang at udsætte årets generalforsamling på ubestemt tid.

Der er lige nu 50 tilmeldte til den fysiske generalforsamling, planlagt til afholdelse på Godsbanen i Aarhus den 21. november samt 7 tilmeldte til online deltagelse. Vi har været i dialog med Østjyllands Politi, som siger, at Politiet hverken kan give en forhåndsgodkendelse eller en forhåndsafvisning til sådanne arrangementer. Til gengæld understreger de, at enhver forsamling, som ikke er strengt nødvendig, bør udsættes, og de bad os genoverveje afholdelsen af generalforsamlingen – også med hensyn til gennemsnitsalderen blandt medlemmerne.

Den anbefaling har bestyrelsen valgt at følge.

Vi vil gerne understrege, at vi har arbejdet ihærdigt for at finde den helt rigtige hybride løsning på en kombineret fysisk og online afholdelse af generalforsamlingen, og at vi indtil fredag forventede at kunne gennemføre.

Vi er også opmærksomme på, at der er stor opmærksomhed på bestyrelsens arbejde i denne tid, og vi havde set frem til at give beretning og stå på mål for vores beslutninger. Vi håber, at det viser sig muligt inden for en overskuelig fremtid.

I næste nyhedsbrev fra bestyrelsen, som også udkommer på tryk, giver vi en grundigere orientering omkring de seneste måneders bestyrelsesarbejde, og vi vedlægger foreningens godkendte regnskab for 2019.

De af jer, som har betalt for spisning i forbindelse med generalforsamlingen, får refunderet beløbet, som overføres direkte via det kreditkort, som i første omgang blev brugt til at betale med. Som udgangspunkt holder vi fast i Aarhus som værtsby for generalforsamlingen, og forhåbentlig vil I som evt. har bestilt overnatning kunne udsætte jeres booking.

Vi håber, at vi ses til ny generalforsamling under gode forhold inden længe.

Mange gode hilsner

Bestyrelsen

 

17-08-2020

COVID-19: Nye retningslinjer for udendørs og indendørs foreningsaktiviteter 

Friluftsrådet har udgivet en guide til hjælp for afholdelse af foreningsaktiviteter, efter regeringens nye retningslinjer af 8. august 2020. 

Læs mere på Friluftsrådets hjemmeside

 

10-08-2020

Grenaa Sydhavn bliver ny TS frihavn - og inviterer alle TS fartøjer til kaj-kalas den 4.-5. september

Der byders på grillet jomfruhummer, lidt at drikke og "marked for unikke maritime sager fra de 7 verdenshave" i weekenden før Limfjorden Rundt. En god anledning til at kigge indenfor i Grenaa på vejen, eller tage på weekendtur til den jydske østkyst. Alle TS skibe med besætning bliver taget godt imod med lækkerier i denne weekend. Fremover vil TS fartøjer også kunne nyde godt af havnens gæstfrihed, da Grenaa Sydhavn er på vej på TS Frihavnsliste. De praktiske oplysninger er snart at finde her på siderne, men ordningen træder i kraft allerede nu.

Læs invitationen fra Grenaa Sydhavn

 

31-07-2020

Øresund På Langs den 8. august gennemføres - Sundtoldsmarkedet udskudt til 21. august 2021

TS har modtaget:

Kære historiske sejlere

Sundtoldsmarked 2020 er desværre aflyst og udskudt til 21. august 2021.

Politiet og andre myndigheder tillader desværre ikke så store forsamlinger som de omkring 18.000 besøgende der hvert år samles i Helsingør.

Vi beklager den sene udmelding, men vi har først fået en endelig afgørelse den 1. juli.

I år havde vi ellers fået “søsat” Sundtoldens Dage, startende med Øresund på Langs (8. august), løbende med mange aktiviteter i hele uge 33, sluttende med det store Sundtoldsmarked    (15. august). Den sidste del satte Coronavirus desværre en stopper for.

Historiske sejlskibe der deltager i Øresund på Langs kan blive liggende i Helsingør under Sundtoldens Dage, perioden 8.- 15. august. Ligger skibene i havnen lørdag d.15. og søndag       d.16. august (Sundtoldsmarked) sørger vi for morgenmaden til jer alle.

Men, der sker stadig meget i Helsingør under Sundtoldens Dage. Se det vedhæftede program på sundtoldsmarked.dk under fanen Program.

I 2021 vil alle komponenter af Sundtoldens Dage, også det fulde Sundtoldsmarked  vende tilbage “med fuld musik”. Vi glæder os til at se jer alle.

På vegne af Museerne Helsingør, Sundtoldsmarked, Knud Thatt

 

31-07-2020

Invitation til færgemodtagelse

Mandag den 3. august anløber - for slæb - den sidste Storebæltsfærge M/F BROEN sit gamle færgeleje i Korsør.

Færgens ejere som står for bugseringen af færgen fra Grenå til Halsskov Færgehavn har givet besked om, at færgen bugseres fra Grenå på søndag den 2/8, og med ankomst til Halsskov Færgehavn mandag den 2/8 - Ankomsten planlægges i tidsrummet mellem kl. 10-12 

Slagelse kommune og Korsør by håber at mange sejlere vil være med til at tage imod færgen på vandet. Er du og dit skib i nærheden, så vær med til at byde M/F BROEN velkommen hjem til Korsør.

Planen er, at færgen bugseres ind så tæt på kl. 11 som muligt, og der er musik på kajen til at tage imod. Arrangementet slutter når de går i gang med at få den på plads. Det kan godt tage flere timer

Læs pressemeddelelse

Eventuelle opdateringer/ændringer i planen vil blive lagt op på MF BROENS Facebookside

 

01-07-2020

TS har modtaget svar fra Rigspolitiet på vores henvendelse ang. Safeseanet.

Vores fortolkning er, at vi er fritaget for ind- og udrejsekontrol under de fleste typer af vores sejladser fra havn til havn (indenrigs), og det er jo glædeligt. TS vil ikke holdes ansvarlig for vores fortolkning af svaret fra Rigspolitiet. Vi har vedhæftet både henvendelse og svar i dette nyhedsbrev.

Som førnævt er der en række bekendtgørelser, der stiller krav til indberetning i Safeseanet. Søfartsstyrelsen stiller f.eks. ikke krav om indberetning til langt de fleste af vores skibe. Miljøministeriet stiller dog krav om indberetning (i Safeseanet) af affald, når man er mere end 12 personer ombord.

Vi vil nu gå i dialog med Miljøministeriet om nogle af vores skibe f.eks. kunne fritages, eller om der kan indberettes på en anden måde. Sagen er nemlig, at når der skal indberettes i Safeseanet, kræver det en lang række oplysninger, som kan være svære at give i forhold til ETD og ETA, når man ”sejler som vinden blæser i fjord og bælt”. Man kan heller ikke lave en indberetning uden legitimation på alle ombordværende f.eks. i form af PAS.


Med venlig hilsen / Best regards

Ole Vistrup og Martin Andersen
Bestyrelsesmedlemmer

Læs mere og se henvendelse til, og svar fra, Rigspolitiet

 

29-06-2020

Covid-19 hjælpepakke til foreningslivet

Arbejdet med at bevare og sejle de gamle træskibe er både kulturbevaring, sejlsport og naturoplevelser. Det er vi enige om er en fantastisk kombination - men når det kommer til at søge puljer fra regeringens hjælpepakker bliver det lidt af en jungle. Er I en forening, der er økonomisk ramt på grund af aflysninger af den ene eller anden art, kan det være I kan hente støtte fra Friluftsrådets hjælpepulje til lokale friluftsforeninger. 

Læs pressemeddelelse

 

29-05-2020

Pressemeddelelse

Gamle skibe fejrer pinsen – hver for sig

 

Pinselørdag smykkes de danske kyster landet rundt af gamle skibe, der sætter sejl for at fejre pinsen på en noget anden vis end de plejer. Men intet er som bekendt, som det plejer i år.

Danmarks sejlende kulturarv har i 48 år samlet sig i pinsen og fejret skibene og besætningerne om bord i en af landets større havne. Pinsen har været rammen om Landsforeningen Træskibs Sammenslutningen (TS)s generalforsamling, og samler hvert år omkring 100 gamle brugsfartøjer i en TS frihavn. 

I år var kursen sat mod Skudehavnen i Aalborg. Aalborg har før haft besøg af træskibe til Kurs Aalborg og Tall Ships Race, men i år var det første gang byen skulle stå som vært for TS pinsetræffet, og alle havde glædet sig. Men sådan skulle det så ikke blive. Træskibs Sammenslutningens 49. Pinsetræf er aflyst på grund af Covid-19.

Sidste år blev stævnet besøgt af omkring 50.000 gæster, da værtsbyen hed Holbæk. Året før besøgte skibene Helsingør; ligeledes 50.000 gæster valfartede til Kulturhavnen og nød de smukke skibe i havnen under pinesolen. De gamle skibe trækker mange folk til, og Aalborg Kommune, Aalborg Event og Træskibs Sammenslutningen kunne derfor ikke gøre andet end at aflyse, da regeringen meldte ud, at forsamlingsforbuddet ville gælde sommeren over. 

For besætningerne om bord på de gamle skibe er årets pinsetræf en slags sejlernes Roskildefestival. Og det er med samme sorg og ærgrelse, at skibene må blive hjemme i eget farvand i den foranstående pinse. Konsekvenserne er endda særlig hårde for charterskibene, der lider store tab på alle de aflyste sejladser med betalende gæster. De manglende indtægter kan komme til at gå hårdt ud over de smukke skibe, der kun lige er begyndt at hejse topsejl igen ovenpå finanskrisen. 

Derfor er det en stor glæde, at skipper Jakob Jensen på en af flådes stolte skibe, FULTON, har taget initiativ til at opfordre alle de historiske skibe til at sætte sejl pinselørdag – hjemme i det lokale farvand, så vi holder behørig afstand. Træskibs Sammenslutningen opfordrer alle medlemsskibe til at bakke op om FULTONs initiativ og sætte sejl for fællesskabet, for en støt kurs igennem Corona-krisen og for at bakke op om Danmarks Sejlende Kulturarv. Vi opfordrer naturligvis til at undgå forsamlinger på land, såvel som på vandet. 70 historiske skibe landet rundt har allerede meldt, at de sætter sejl i morgen, lørdag den 30. maj

Der er altså rigtig gode chancer for at se et historisk skib sætte sejl pinselørdag, uanset hvor i landet man bor. Du kan finde de deltagende skibe på Facebooksiden ”Traditional Sailing Day”, der også gerne modtager billeder af skibene under sejl. Vi opfordrer også til at dele billeder af skibene på Træskibs Sammenslutningens facebookside. 

Pressemeddelelse i PDF

 

 

Her kan betales med:

   TS på Facebook

  Sejl med mig - For skibe og
  interesserede sejlere i TS.

TS støttes af

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer


Billedudstilling.

Et tiltag, som TS-lokalmand i Nyhavn, Eric Erichsen har været initiativtager til og projektmager for.

Billederne er stillet til rådighed af Jes Kroman.

Udstillingen blev præsenteret første gang den 5. marts 2011 på medlemsmødet i København.

Billedudstillingen med TS-motiver og tekster om organisationen, - den skal på farten rundt i landet. Det vil Eric Erichsen tage sig af.

 

Er du en interesseret arbejdsplads, et bibliotek, et søfartsmuseum, et medborgerhus, et klubhus i en lystbådeforening, et træskibslaug, - eller bare interesseret i at vise de flotte billeder for et større publikum, så kan du se mere om

billedudstillingen ved at klikke her.

Træskibs Sammenslutningen | Sekretariat: Pulsen 91, st. 3 | 4000 Roskilde | CVR 30869125 | Tel. 70 23 40 49 | Email: sek@ts-skib.dk | Handelsbetingelser  

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk